پنجشنبه 5 مرداد ماه 1396

وضعیت کاربر: میهمان  ورود
 

به هنگام شستشو آب و کف از زیر جاپودری خارج می شود

احتمال دارد از پودر دستی به جای مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی استفاده شده باشد.توجه نمایید فقط از مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی استفاده نمایید.

مقدار مواد شوینده نسبت به حجم و کثیفی لباس ها خیلی زیاد است.

البسه داخل دستگاه از جنس الیاف مصنوعی (تور و غیره )می باشد. به هنگام شستشوی الیاف مصنوعی باید مقدار مواد شوینده را کاهش داد.


لباس ها به خوبی خشک نشده اند

فیلترشلنگ تخلیه و مجرای فاضلاب  باید کنترل گردند.زیرا احتمال دارد مسدودشده و آب به راحتی تخلیه نشده باشد.

طول شلنگ تخلیه خیلی زیاد می باشد.

در صورتی که شلنگ تخلیه به زیر سینک وصل شده باشد احتمال برگشت آّب کثیف یا تمیز وجود دارد.

توجه نماییدشلنگ تخلیه در پشت دستگاه باید حدود90سانتی متر ارتفاع داشته باشد پس باید با شیب ملایم به اتصال زیر سینک متصل شود.


عمل آب گیری انجام نمی شود

شیر آب رابررسی کنید ممکن است بسته باشد.

شلنگ ورودی آّب احتمال دارد پیچ خورده و مسدود باشد.

در محل اتصال شلنگ به پشت دستگاه (شیر برقی)فیلتر کوچکی قرار دارد .احتمال دارد بر اثر رسوب مسدود شده باشد.شلنگ را جدا کرده و فیلتر را تمیز نمایید.

احتمال دارد آب قطع شده باشد.


دستگاه دایما آب گیری می کند

ارتفاع شلنگ تخلیه کم می باشد.این شلنگ باید حداقل 60سانتی متر و حداکثر 90سانتی متر ارتفاع داشته باشد.شلنگ تخلیه بیش از حد داخل فاضلاب  فرو رفته است.شلنگ تخلیه باید به اندازه ای داخل لوله فاضلاب باشد که به هنگام تخلیه سر شلنگ داخل آب قرار نگیرد.


به هنگام عدم استفاده درون محفظه شستشو آب جمع می شود

در صورتی که شلنگ تخلیه به زیر سینک وصل شده باشد احتمال برگشت آب تمیز یا کثیف وجود دارد.توجه نمایید شلنگ تخلیه در پشت دستگاه بایدحدود 90سانتیمتر ارتفاع داشته باشد پس با شیب ملایم به اتصال زیر سینک وصل شود.

شیربرقی دستگاه خراب می باشدو به هنگام خاموش بودن آب را کاملا قطع نمی کند.در این حالت باید با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.


کیفیت شسشتو پایین است

برنامه انتخاب شده با جنس و یا میزان کثیفی البسه تناسب ندارد. با استفاده از دفترچه راهنما برنامه مناسب راانتخاب نمایید.

مقدار مواد شوینده با میزان کثیفی البسه تناسب ندارد.با توجه به میزان کثیفی و جنس البسه ،مواد شوینده را کاهش یا افزایش دهیدو از مواد شوینده استاندارد استفاده نمایید.

فیلتر شلنگ تخلیه باید کنترل گردد زیرا احتمال دارد مسدود شده باشد و آب کثیف  به راحتی تخلیه نشود.


پس از اتمام برنامه انتخاب شده ،لباس ها گرم می باشند

در صورتی که دستگاه شما از نوع خشک کن حرارتی صد در صد باشد و شما از برنامه خشک کن حرارتی آن استفاده کرده باشید گرم بودن لباس ها طبیعی می باشد.در صورتیکه از برنامه خشک کن حرارتی استفاده نکرده اید باید البسه سرد باشند.

شیر آب را کنترل نمایید زیرا احتمال دارد دستگاه اشتباها به آب گرم وصل شده باشد .در صورتی که موارد فوق را کنترل نمودید ومشکل حل نشد با خدمات طلایی نیکان تماس کنید.


برنامه شستشو شروع نمی شود

احتمال دارد درب دستگاه به خوبی بسته نشده باشد، درب راباز کنیدو کاملا ببندید .

دکمه start  رابه  خوبی فشار نداده اید مجددا امتحان کنید.

احتمال داردکه حالت تاخیر در شستشو را فعال کرده باشید، در این حالت باید دستگاه را ابتدا ریست کرده و مجددا برنامه مورد نظر را اجرا نمایید.

شیر آّب را کنترل کنید ممکن است بسته باشد.


داخل ماشین لباسشویی مقدار زیادی کف ایجاد شده است

از مواد شوینده به مقدار خیلی زیاد استفاده شده است.

از مواد شوینده نامناسب (مخصوص شستشو با دست)استفاده شده است.


لباسشویی به هنگام اجرای مرحله خشک کن لرزش دارد

دستگاه ترازنمی باشد.بایدبااستفاده ازپایه های جلویی دستگاه راترازنمود.

برنامه یا دورخشک کن انتخاب شده باالبسه داخل دستگاه تناسب ندارد.البسه راباتوجه به جنس تفکیک نمایید وبرای شستشوازبرنامه مخصوص آن استفاده نمایید.برای شستشوی البسه معمولی ازسرعت خشک کن 800 الی 1000استفاده نمایید.

فیلترشیلنگ تخلیه ومجرای فاضلاب بایدکنترل گردد زیرا احتمال دارد مسدودشده وآب به راحتی تخلیه نشده باشد. فیلتررابازودرصورت نیازتمیزنمایید،دستگاه راجلوکشیده وشیلنگ خروجی دستگاه رادروضعیتی قراردهیدکه تحت فشارنباشدویاپیچ نخورده باشد.

دستگاه به کابینت ودیوارهای طرفین وکابینت بالا بیش ازحدنزدیک واحتمالاًچسبیده است.


تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت خدمات طلایی نیکان می باشد.