پنجشنبه 5 مرداد ماه 1396

وضعیت کاربر: میهمان  ورود
 

ظروف به خوبی شسته و تمیز نمی شود

برنامه انتخاب شده با حجم و مقداری کثیفی ظروف تناسب ندارد.

حجم ظروف خیلی زیاد می باشد.به صورتی که آب به راحتی به همه قسمت های ظروف پاشیده نمی شود.

بازوهای آب پاش به راحتی نمی چرخند به ظروف گیر می کنند.

فیلتر دستگاه کثیف یا مسدود می باشند.

مقدار مواد شوینده خیلی زیاد یا مواد شوینده غیر استاندارد می باشد و کف اضافه ایجاد شده است.

ظروف به خوبی خشک نشده اند

برنامه انتخاب شده فاقد خشک کن می باشد.

دستگاه به هنگام شستشو صدای غیر طبیعی می دهد

ظروف به صورت صحیح چیده نشده است .آب پاش با ظروف برخورد می کنند.

از مواد شوینده خیلی زیاد استفاده شده و یا مواد شوینده غیر استاندارد می باشد .این حالت سبب ایجاد کف زیاد در دستگاه شده و صدای غیر استاندارد تولید می کند.


پس از پر کردن مخزن نمک باز هم چراغ مربوط به اتمام نمک روشن می ماند

با استفاده از یک قاشق چوبی نمک درون محفظه نمک رابه خوبی هم بزنید.

تا 5مرحله بعد از ریختن نمک احتمال داردچراغ مخصوص نمک روشن بماند که طبیعی می باشد.

در صورتی که  بعداز مراحل فوق همچنان چراغ نمک روشن بود باخدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.


تخلیه آب انجام نشده و داخل دستگاه پر از آب است

فیلتر های دستگاه با مواد غذایی کثیف مسدود شده است.

شلنگ خارجی آب خم شده است.برای حل مشکل باید فیلترها را جدا کنید و خارج از دستگاه با استفاده از یک برس نرم زیر آب شستشو  و تمیز گردد.برای کنترل شلنگ خروجی دستگاه را جلو بکشید و و ضعیت شلنگ خروجی را بررسی نمایید.


بر روی ظروف لایه ای آبی رنگ ایجاد شده است

تنظیمات مایع جلادهنده خیلی زیاد می باشد .درب قسمت مایع جلا دهنده راباز کنید و درجه داخل آن را کاهش داده و مجددا تست نمایید.


بر روی ظروف لایه ای سفید رنگ ایجاد شده است

درب محفظه نمک به خوبی بسته نشده است.

تنظیم محفظه نمک به خوبی انجام نشده است(کم است)مقدار تنظیم متناسب با سختی آب منطقه شما نمی باشد.

تنظیمات مایع جلا دهنده بر روی حداقل می باشد و یا مایع جلا دهنده تمام شده است.


عمل آبگیری انجام نمی شود

احتمال دارد آب قطع باشد.

شیر آب کنترل شود .احتمال دارد بسته باشد.

شلنگ وروردی آب احتمالا خم شده است و مسدود می باشد.

در محل اتصال شلنگ ورودی به پشت دستگاه و شیر آّب فیلتر کوچکی قرار دارد و احتمال دارد بر اثر رسوب آب مسدود شده باشد .شلنگ را باز کرده و فیلتر راتمیز نمایید.


داخل کاسه فیلتر ،زیر فیلتر پس از پایان کار دستگاه مقداری آب باقی می ماند

این حالت طبیعی است.


بر روی ظروف شیشه ای آثار لک دیده می شود

تنظیمات مایع جلا دهنده کم می باشد وباید افزایش داده شود و یا مایع جلادهنده تمام شده است.

چیدن ظروف  صحیح  نیست.


تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت خدمات طلایی نیکان می باشد.